פרשנות מרחיבה “הקלות כחלון” גם בשלב הבניה

טור דעה מאת עוה”ד שמואל שוב וליאור קייל ממשרד שוב ושות‘.

ביום 31.12.2015 פורסם ברשומות, ס”ח 2520 עמ’ 328, חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה), התשע”ו-2015 אשר הוסיף לחוק התכנון והבנייה התשכ”ה – 1965  את סעיף 151(ב3), הידוע בשם “הקלת כחלון” ע”ש שר האוצר משה כחלון שקידם את החוק.

“הקלת כחלון” מאפשרת תוספת לשטח הכולל המותר לבנייה במגרש, המיועד למגורים, מבלי שהדבר יחשב כסטייה ניכרת וזאת על פי התנאים המצטברים בתיקון, כאשר התוספת נועדה לא רק להוספת יחידות דיור אלא גם זכויות בניה של 20%.

ס”ק ז’ לסעיף הנ”ל קובע שתנאי לקבלת התוספת הוא:

בעת הגשת הבקשה להקלה טרם התחילה הקמת הבניין שלגביו מתבקשת תוספת השטח לבנייה; לעניין זה לא יראו תחילת הקמתו של בניין בהריסתו של בניין קיים, בעבודות חפירה או בעבודות פיתוח או עבודות כיוצא באלה הנעשות כהכנה להקמת הבניין “.

עו”ד שמואל שוב, שותף-מנהל משרד שוב ושות. צילום: סטודיו תומס

בפסק דין שניתן באחרונה (27.8.17) בעתמ (חיפה) 41470-04-17 שתית בע”מ נ’ ועדת הערר המחוזית מחוז חיפה (פורסם בנבו), נדונה פרשנותו של ס”ק ז’ הנ”ל.

בית המשפט (כב’ השופטת ברכה בר-זיו) קבע שיש ליתן פרשנות מרחיבה למשמעות המונח “טרם התחילה הקמת הבניין” באופן ש:

התחלת הקמת הבניין הינה התחלת בניית קומות המגורים, כאשר בניית יסודות הבניין ואפילו קומות החניות, יש לראותן כעבודות “הכנה” לעבודות בניית יחידות הדיור“. (פסקה 23 לפסק הדין)

פסק הדין, למעשה, מרחיב עד מאוד את פרשנות המונח “עבודות הכנה” כך שיכלול בתוכו גם עבודות שמבוצעות לאחר היתר בניה לצורך הקמת הבניין ובלבד שטרם נבנו קומות המגורים.

נציין שלשון הסעיף “או עבודות כיוצא באלה” מורה שעבודות הכנה צריכות להיות עבודות הדומות במהותן לעבודות הריסה, חפירה ופיתוח שפורטו בסעיף. כאשר, לכאורה, המכנה המשותף להן הוא שכל עבודות אלו אינן עוסקות בבניית הבניין עצמו.

אך, מתברר שבית המשפט בחר להרחיב את המכנה המשותף לעבודות “הכנה” וכלל בהן גם עבודות שעוסקות בבנייה עצמה ובלבד שטרם החלה בניית החלק “ביעוד למגורים” של הבניין וכל עוד לא החלה הבניה של הקומות המגורים ניתן לבקש “הקלה” במטרה להגשים עד כמה שניתן את מטרתה של הוראת השעה.

כך או כך, היזמים ודאי מברכים על פרשנות זו של בית המשפט. ואנו תקווה שפסק הדין אכן יתרום להגדלת היצע הדירות במדינת ישראל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *